Saturday, April 29, 2017

Mga Repormang Ipinatutupad sa Pagpapadala ng Household Service Workers sa Ibang Bansa


Ano ang mga repormang ipinapatupad ng pamahalaan sa ating mga HSWs namagtatrabaho sa ibayong dagat?

 • US$400 pinakamababang sahod
 • 23 edad ng mga bagong HSWs
 • Pagkuha ng TESDA NC2 katibayan ng pagsasanay
 • Pagkuha ng orientasyon sa wika at kultura
 • Pagbabawal ng pagsingil ng placement fee sa mga HSWs

Bakit kailangan ang mga repormang ito?

 • Para sa proteksyon at pangangalaga sa mga HSW
 • Para mapataas ang antas ng kaalaman
 • Para itaas ang kanilang antas at dignidad bilang manggagawang Pilipino

Bakit kailangan ang sahod na US$400?

 • Ang HSW ay nagtatrabaho ng mahigit sa 12 oras
 • Ang HSW ay nagsasagawa ng mahalagang papel sa pamilyang kanyang pinaglilingkuran

Ano ang katotohanan tungkol sa reporma sa edad?  Bakit kailangan ng reporma sa edad?

 • Sa edad na 23 ang mga babae ay may sapat na pang-unawa, kaalaman at “emotional maturity” upang maiwasan o malabanan ang pangungulila, karahasan at pang-aabuso.

Ano ang katotohanan sa pagkuha ng assessment at training?

 • Ang tamang relasyon ng HSWs at employer ay maaaring mangyari lamang kung alam at kaya ng HSWs ang mga tungkuling kanyang gagampanan, tulad ng pagluluto, paglilinis ng bahay at paggamit ng kasangkapang elektrila.

Sino ang kinakailangan kumuha ng assessment?

 • Mga bagong HSWs
 • Ang mga datihang HSW na gusting kumuha ng TESDA Certificate bilang hakbang sa mataas pang pagsasanay

Sino ang kinakailangan mapasailalim sa training?

 • Ang mga hindi papasa ng tatlong ulit sa “assessment” na gagwain sa ilalim ng TESDA.

Bakit kailangan ang orientasyon sa wika at kultura?

 • Para magkaroon ng magandang relasyon sa employer
 • Para magkaroon ng tamang kaalaman sa wika at kultura sa bansang kanyang pupuntahan

Sino ang kinakailangang kumuha ng orientasyon sa wika at kultura?

 • Lahat ng bagong HSWs
 • Mga dating HSWs na lilipat at maglilingkod sa panibagong bansa; at iyong
 • HSWs na pupunta sa bansa na may hinihinging orientasyon sa kultura at wika at katibayan ng kasanayan (competency certificate) ay di na kailangan dumaan sa mga prosesong ito sa ilalim ng bagong reporma.

Ano ang katothanan tungkol sa placement fee?

 •  Ang “employer” ang dapat magbayad ng placement fee at hindi ang HSW.

Ano ang katayuan ng mga recruitment agencies dahil sa bagong kautusan sa placement fee?

 •  Ang recruitment agencies ay makakasingil sa mga employers ng HSWs

Maasri bang bumaba ang deployment ng Pilipinas dahil sa mga reporma sa HSWs?

 • Maaring panandaliang mabawasan ng deployment sa unang pagpapatupad ng reporma, lalo na sa mga bansang sanay na magbayad ng US$200 ngunit hindi inaasahang pangmatagalan ito at mababawi rin agad.

Maaapektuhan ba ang remittances na pumapasok sa Pilipinas dahil sa mga reporma?

 • Tinataya ng OWWA & POEA na hindi maaapektuhan ang remittances sapagkat ang umaalis na HSW taun-taon ay 9% lamang nga kabuoan ng lahat ng OFWs na umaalis
 • Kung panandalian na mababawasan ang aalis na OFW ay mahigit na mapupunuan ang mawawala nilang remittances ng nakaalis na HSW dahil sa doble na ngayon ang sahod nila.

Ano ang ginagawa ng pamahalaan upang matiyak na hindi magkakaroon ng masamang epekto ang reporma sa overseas deployment?

 • Pagbubukas ng bagong “labor markets” at pagpapalawak ng mga dati na
 • Pagbubukas ng mataas na antas ng propesyon at kasanayan
 • Pagkilos ng ating mga Labor Offices sa abroad na suportado ng TESDA sa pamamgitan ng mas maigting na pagsasanay sa ibat’t ibang larangan ng paggawa.

Kailan ipatutupad ang mga reporma?

 • December 16, 2006 para sa mga bagong HSWs
 • March 1, 2007 para sa mga dating HSWs
Disable mouse on posts and pages plugin by jaspreetchahal.org